ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАШИНИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРЕЈАЧИ

Уред дизајниран да обезбеди непречено внесување и изнесување на грејните елементи.

Со помош на овој уред, редукторот со валање може да работи самостојно, достигнувајќи го својот производствен максимум.

Прецизниот мерен инструмент и струјно коло обезбедуваат тестот за „Диелектрична јачина“ да биде спроведен врз грејните елементи пред намалувањете на дијаметарот. Елементите кои не го „поминале“ тестот автоматски се отстрануваат.

Назад

 
 

Контакт

Е-пошта:
Е-пошта:
Телефон Битола:
+389 (0) 47 203 330
Телефон Скопје:
+389 (0)2 3298 130,
 
+389 (0) 2 3225 230
Факс / Тел:
+389 (0) 47 203 900
Мобилен:
+389 (0) 70 237 108